HTV9, HTV1 phỏng vấn chuyên gia Trương Huyền Diệu về nhau thai ngựa HO CENTA 

XEM THÊM VIDEO