Bộ tứ quyền lực của Ngành làm đẹp tham gia diễn giả sự kiện hội nghị da liễu của Tập đoàn HQ